วิชา มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ หรือ SWU 141 เป็นวิชาบูรณาการเพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยได้มีความสามารถด้านการรู้เทคโนโลยี (IT Literacy) และ การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) จัดไว้ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
ศึกษาความสำคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จุดมุ่งหมาย (Objective)
     1. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการดำรงชิวิตประจำวันในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศหรือยุคข้อมูลข่าวสาร 

     2. เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาประเทศ 

     3. เพื่อให้นิสิตมีทักษะขั้นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ในการใช้งานทั่วไป 

     4. เพื่อให้นิสิตรู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

     5. เพื่อให้นิสิตรู้จักแหล่ง วิธีการค้นหา การประเมิน และนำสารสนเทศไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเห็นคุณค่าของสารสนเทศที่มีต่อตนเองและสังคม 

     6. เพื่อให้สามารถนำเสนอสารสนเทศด้วยภาษาและรูปแบบที่ถูกต้อง 

     7. เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สังเขปหัวข้อเนื้อหาวิชา (Course Outline)
     1. แนวคิดพื้นฐาน 
         • ภาพรวมของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
         • เครือข่าย 
         • การใช้ ICT ในชีวิตประจำวัน 
         • จรรยาบรรณและกฎหมายในการใช้คอมพิวเตอร์

     2. การสื่อสารและความร่วมมือในชุมชนออนไลน์ 
         • การรับส่ง e-mail 
         • Forum 
         • Wikipedia, blog 

     3. การรู้สารสนเทศ 
         • แหล่งสารสนเทศและการสืบค้น) 
         • ฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศ 
         • การประเมินสารสนเทศ 
         • จรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศ การเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
         • ฝึกปฏิบัติการใช้ Endnote เพื่อการจัดการบรรณานุกรม 

     4. การจัดการเอกสาร 
         • โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อการประมวลผลคำ (word processing) 

     5. การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
         • Electronic Spradesheet 

     6. การนำเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
         • Electronic Presentation 
         • Basic HTML

             


 

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since May 12, 2009